Építkezés / felújítás
Építkezés / felújítás  »  CSOK  »  5 millió Ft áfa-visszaigénylés feltételei

5 millió Ft áfa-visszaigénylés feltételei

Szép Házak
Az idei évtől plusz támogatásban részesülhetnek az új ingatlant építő magánszemélyek. A támogatás összege megegyezik a számlákon lévő áfa összegével, ami legfeljebb 5 millió forint áfa visszaigényelés lehetőségét nyújtja. Az 5 millió Ft áfa visszaigénylése azonban nem egyszerű. Az igénylőknek fontos feltételeknek kell megfelelniük. Ezekről adunk most tájékoztatást.
A kormány a CSOK-ról szóló rendeletébe építette bele az adó-visszatérítésről szóló támogatás szabályozását. Első ránézésre nem túl hosszú, csupán néhány pontból áll az új támogatás szabályozása, ám a helyzet ennél egy kicsit bonyolultabb. A támogatás ugyanis visszautal a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének számos egyéb feltételére.


Ezekre kell odafigyelni

Az adó-visszatérítési támogatás azoknak a magánszemélyeknek szól – legyenek akár építők, akár építtetők –, akik legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakást vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépületet építenek/építtetnek és ezt a bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építési telek vételárához veszik igénybe. A támogatás összege megegyezik a számlákon lévő ÁFA összegével, de legfeljebb 5 millió forint lehet. Az adó-visszatérítési támogatás egy alkalommal vehető igénybe, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján, legkésőbb 2019. december 31-ig. 

A támogatást nem lehet igénybe venni olyan ingatlanokra, amelyeket egy kivitelező kulcsrakészen ad át a megrendelőnek (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerinti termékértékesítésre), valamint abban az esetben sem, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

Nemcsak magyar állampolgárok igényelhetik a támogatást, hanem mindenki, aki a CSOK-rendelet második paragrafusának megfelel. Fontos kitétel, hogy az igénylőnek és házastársának is büntetlen előéletűnek kell lennie, melyet erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni.


Általános igénylési feltételek

Az igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie, melyet 30 napnál nem régebbi okirattal köteles igazolni. 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolni azt is, hogy az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan biztosítottként szerepel az egészségbiztosítás nyilvántartásában.

Az igénylőknek ez az új ingatlan kell a lakóhelye legyen, melyet az utolsó részfolyósítást követő 30 napon belül lakcímkártya bemutatásával kell igazolni. Az igénylőnek azt is vállalnia kell, hogy a kedvezménnyel érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni.


Az igénylőnek el kell fogadnia, hogy az állami adóhatóság és a hitelintézet a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a támogatás igénybevételének jogszerűségét felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen ellenőrzi. Ha a hitelintézet vagy a NAV jogszabálysértést észlel, akkor a Kormányhivatalt értesíti.

Az igénylést feldolgozó bank kizárólag olyan számlát fogadhat el, melynek kibocsátója a számla kibocsátásának vagy a számla bankhoz történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel. Kötelezettséget kell vállalnia az igénylőnek arra is, hogy az építés esetén az utolsó részfolyósítást követően legalább a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom megszűnéséig a lakás lakóhelyéül szolgál.


Az új ingatlannal kapcsolatos feltételek

Az adó-visszatérítése támogatás iránti kérelmet a használatba vételi engedély kiadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően kell benyújtani. A támogatás 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez vehető igénybe és a hitelintézetnek az építési munkálatokat tartalmazó költségvetést el kell fogadnia.

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatás utolsó részének folyósításáig a hitelintézet részére bemutatja a kedvezménnyel érintett lakás használatbavételi engedélyét, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt. Vállalni kell azt is, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számláit.

Fontos feltétel továbbá, hogy az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a már folyamatban lévő építkezésekre is lehet alkalmazni az adó-visszatérítési támogatást.


Építési telek vásárlására vonatkozó információk

A támogatás iránti kérelmet az építési telek vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn kell benyújtani. Az igénylőnek vállalnia kell, hogy legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő vételárról a saját nevére szóló számlát a hitelintézet részére bemutatja.
 
A támogatás folyósításával kapcsolatos információk
 
Az adó-visszatérítési támogatás folyósítása új ingatlan építése esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik, építési telek vásárlása esetén pedig egy összegben történik a támogatott személy fizetési számlájára. A folyósítás feltétele a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötése. 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A támogatás folyósítása akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül a saját erejét a lakás építésére már felhasználta. A hitelintézet a helyszínen ellenőrzi a folyósítás előtt a készültségi fok teljesülését. A támogatás utolsó részletének folyósítási feltétele a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása hitelintézet részére.


A támogatáshoz szükséges dokumentumok
 
 • Az igényléshez ki kell tölteni az adott bank által kiadott kérelmi adatlapot
 • Személyazonosító igazolvány, úti okmány
 • Adóigazolvány
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Házassági anyakönyvi kivonat vagy élettársi anyakönyvi kivonat
 • 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az igénylő legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel
 • Adóhatóságtól 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy az igénylő köztartozásmentes
 • Az igénylők és együtt költözők által az elmúlt 5 éven belül értékesített lakásának (tulajdoni hányadának) adásvételi szerződése, valamint az eladási árat csökkentő tételek igazolására szolgáló dokumentumok
 • 30 napnál nem régebbi hiteles teljes tulajdoni lap másolata a kedvezménnyel érintett lakás esetében
 • Földhivatali helyszínrajz - Térképmásolat (családi ház, ikerház, sorház esetén) - eredeti példány (90 napnál nem régebbi)
 • Építési telek vásárlása esetén adásvételi szerződés
 • Eladó által kiállított általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazó számla
 • Építési engedélyről szóló igazolás, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént
 • Jogerős tervdokumentáció (tervrajz, műszaki leírás) és módosításai, egyszerű bejelentés esetén az egyszerű bejelentési dokumentáció
 • Költségvetés
 • Ügyvéd által ellenjegyzett ráépítési megállapodás, amennyiben szükséges

A támogatással kapcsolatos díjak

Az elbírálást intéző banknál meg kell fizetni a szükséges díjakat. A bírálati díj a támogatás összegének másfél százaléka, de legfeljebb 30 000 Ft. Ezen kívül lehet még értékbecslési díja az ingatlannak, valamint számoljunk azzal, hogy a helyszíni szemle díját is fizetni kell.

Forrás: Magyar Közlöny

Címkék: